Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง 

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                             จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุม ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับชุดไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อไมโครโฟนไร้สายใช้สำหรับห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า แรงม้าไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ไได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อโตีะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลชทะเบียน กง ๓๙๓๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อวัสดุตามโครงการ หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เพื่อใช้สำหรับรถตู้พยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด)
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออุปกรณ์ยึดโยงแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตตำบลแม่ถอด จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมเชิงตะกอน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กถึงประถมศึกษา โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ e-bidding ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า แรงม้าไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างจัดทำป้ายเตือนประชาชนบริเวณจุดเสี่ยง / จุดอันตราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองคลัง

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ถอด

ผู้มาเยี่ยมชม

4846799
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1168
2997
11115
21032
35625
77181
4846799

คาดการณ์วันนี้
3192

2.99%
3.70%
1.70%
0.12%
0.02%
91.47%
Online (15 minutes ago):123
123 guests
no members

Your IP:3.238.173.209

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ถอด