สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

 อบต.แม่ถอด Playlist youtube /  อบต.แม่ถอด /  19 กันยายน 2564 /  7 views

โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางระบาดวิทยา โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรตประจำถิ่น ในตำบลแม่ถอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เป็นประธานเปิดงานอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางระบาดวิทยา โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคประจำถิ่น ในตำบลแม่ถอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยมีระยะเวลาในการอบรมหนึ่งสัปดาห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ในการนี้ ขอขอบพระคุณคุณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมรพ.เถิน ปศุสัตว์อำเถินและทีมงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเถิน ผอ.รพ.แม่ถอดและทีมวิทยากรทุกท่าน ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.และ อสม.ทุกหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการควบคุมและป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและเพิ่มศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล ( SRRT)
@ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ถอด @

https://www.maethod.com/index.php/content-page/item/1157-2021-09-19-07-43-41

Add Your Comments

Related Videos