ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๓ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง 

วัน-เดือน-ปี ายการ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒                                                         ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวันในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างพ่นสารเคมีกำจัดพาหนะนำโรค (ยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน พฤสจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างบุคลากรปฎิบัติงานด้ารธุรการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3974 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างถางหญ้าสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการบ้านเลขที่ 35- แม่น้ำวังบ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อรถเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด หมายเลขทะเบียน 81-1795 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเหล่าหนามปู่ย่า บ้านดงไชย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกรอบรูปประกาศนียบัตร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในตำบลแม่ถอด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในตำบลแม่ถอด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริม (นม ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถจัดเก็บขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงไชย หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สนามกีฬาประจำตำบล บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สภานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อปั๊มน้ำซับเมอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนพาเหรด บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนพาเหรด บ้านแม่ถอดใต้ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนพาเหรด บ้านแม่ถอด หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนพาเหรด บ้านสบเติน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัทำริ้วขบวนพาเหรด บ้านสุขสวัสดิ์ หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ และค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหาร น้ำดี่ม น้ำแข็ง แก้วน้ำพลาสติก ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ทำความสะสะอาดและพิธีเปิด - ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเติน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.79-001 บ้านท่าสามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ประจำสถานนีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่เตี๋ยะ หมู่ที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เติน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองคลัง) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูป พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์แปลงไฟจาก AC เป็น DC ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ สนามกีฬา ประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลแม่ถอด บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 9864 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองคลัง) ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   

 

 

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานกองคลัง

พิมพ์ อีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑

02 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

02 เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev