ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง
  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ.๒๕๖๓
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะนอก หมู่ที่ ๔ ตําบลแม่ถอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev