สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 214 หมู่ที่ 2
บ้านแม่ถอด ต.แม่ถอด
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

 

 

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel : 054-838539 อาสากู้ภัยแม่ถอด 0-5483-8599 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : admin@maethod.com และ maethod.m214@gmail.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maethod.com   

(ติดต่อข้อมูลข่าวสาร เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

Tag: ITA2565

ทั้งหมด 1 - 14 จาก 14
Image Title Description Last updated
กิจกรรมการประชุม พนักงานส่วนตำบลแม่ถอด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการประชุม พนักงานส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการประชุม พนักงานส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 10:29
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ แผนป้องกัน การทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์, 25 เมษายน 2565 14:34
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ... วันเสาร์, 23 เมษายน 2565 17:04
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนงานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ITA2565 รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) วันพุธ, 27 เมษายน 2565 09:43
รายงานผลการบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันศุกร์, 22 เมษายน 2565 15:29
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันศุกร์, 22 เมษายน 2565 15:16
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ูรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับฯ หดกห วันพุธ, 20 เมษายน 2565 15:25
รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานการกำกับฯ ITA2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพ:ข้อมูล ... วันอังคาร, 12 เมษายน 2565 15:22
การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด ITA2565รายงานการกำกับฯ ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ... วันอังคาร, 12 เมษายน 2565 15:22
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ITA2565การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์, 28 เมษายน 2566 13:36
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) รายงานการกำกับฯ ITA2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ถอด วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ... วันอังคาร, 12 เมษายน 2565 15:22
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ITA2565 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันอังคาร, 26 เมษายน 2565 14:21
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ, 27 เมษายน 2565 15:05
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายงานการกำกับฯ ITA2565รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 12:03