Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งร่างกายและจิตใจ  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ ยาเสพติด  อบายมุข  มีสุขภาวะที่ดี  คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๒. พัฒนาคนในชุมชน  สังคมและครอบครัว  เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งความสงบสุข  นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตตามแนววิถีพุทธ

๓. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  สืบสานวัฒนธรรม  จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทั้งในด้านสินค้าทางการเกษตร  การแปรรูปสินค้า  หัตถกรรมครัวเรือน  เพื่อมุ่งสู่การเป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพของชุมชน

๕. มุ่งพัฒนาการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev