Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" ด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.   สภาพทั่วไป

. ๑ ประวัติความเป็นมา

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด   ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๐  กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม. ๒๕๓๙    (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม ๒๕๓๙ หน้า ๓๖๕ )

.๒ ที่ตั้ง 

ตำบลแม่ถอดตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศเหนือประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  

             ๑.๓  เนื้อที่

ตำบลแม่ถอดมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๙๕,๖๒๕  ไร่    (อำเภอเถินมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑,๖๓๔,๘๐  ตารางกิโลเมตร)

๑.๔   ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่ถอด  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณร้อยละ  ๖๕  ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งอยู่บริเวณทั่วไปของตำบล  โดยบริเวณตอนกลางของตำบลจะเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำวังไหลผ่าน หมู่ที่ ๑ , ๖ , ,๘ , ๙ , ๑๐ ,๑๑   ห้วยแม่เตี๊ยะไหลผ่านหมู่ที่ ๑  และหมู่ที่  ๘,  ห้วยแม่ถอด  ไหลผ่านหมู่ที่  ๒ และหมู่ที่  ๙  และยังมีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านในหมู่บ้านต่างๆ  โดยมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อ             อำเภอเสริมงามและอำเภอสบปราบ

ทิศใต้                       ติดต่อ             ตำบลล้อมแรดและตำบลนาโป่ง

ทิศตะวันออก              ติดต่อ             ตำบลแม่ปะ

ทิศตะวันตก                ติดต่อ             ตำบลนาโป่งและอำเภอลี้      จังหวัดลำพูน

.๕   ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลแม่ถอด    เป็นแบบมรสุม   ซึ่งมี  ๓  ฤดู   คือ

ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์      ถึง       กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม     ถึง       กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม         ถึง       กลางเดือนกุมภาพันธ์

          ๑.๖  ลักษณะอุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุด  (๒๕ เม.ย.๕๕ )                  ๔๑.๒             องศาเซลเซียส   

อุณหภูมิต่ำสุด  (๑๗ ม.ค.๕๕)                    ๘.๒              องศาเซลเซียส

                   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค. – มิ.ย. ๕๕            ๒๘.๖๓             องศาเซลเซียส

                   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน   ก.ค. – ต.ค. ๕๕            ๒๖.๙๘            องศาเซลเซียส

                   อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน   พ.ย.๕๕ – ก.พ. ๕๖        ๒๕.๔๔            องศาเซลเซียส


 

อ่านต่อ -

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev