รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Written by อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง. Posted in รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

box001.gifWork-mt-527-page-001.jpg

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,

พิมพ์