สมรรถนะ (Competency) ที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง

Written by อบต.แม่ถอด จ.ลำปาง. Posted in งานสำนักปลัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

สมรรถนะ (Competency)
ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง)

Work-mt-569003-page-001.jpg

 

 

Tags: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด,, งานสำนักปลัด

พิมพ์